محاسبه تیغ چینی

محاسبه تیغ چینی

 

نوع محصول متراژ دیوارها / مترمربع: متراژ دیوار جانبی / مترمربع: متراژ دیوار داخلی / مترمربع: بهای کل / ریال: وزن ۱ مترمربع / کیلوگرم: وزن کل / تن:
بلوک پوکه ای استاندارد خانه بلوک ۲۲۰/۰۰ ۷/۳ ۱۴/۷ ۱۴۴۶۴۸۳/۱۸ ۴۳/۵۸ ۶/۳۹
متراژ بنا/مترمربع تعداد مترمربع وزن قطعه بهای واحد ریال وزن مترمربع بها مترمربع
۱۰۰۰ ۱۱/۴۷ ۳/۸ ۸۶۰۰ ۴۳/۵۸ ۹۸۶۲۳/۸۵
سایز
۷
نوع محصول متراژ دیوارها / مترمربع: متراژ دیوار جانبی / مترمربع: متراژ دیوار داخلی / مترمربع: بهای کل / ریال: وزن ۱ مترمربع / کیلوگرم: وزن کل / تن:
بلوک پوکه ای خانه بلوک ۲۲۰/۰۰ ۷/۳ ۱۴/۷ ۹۲۵۰۷۶/۴۵۲۶ ۴۳/۵۸ ۶/۳۹
متراژ بنا/مترمربع تعداد مترمربع وزن قطعه بهای واحد ریال وزن مترمربع بها مترمربع
۱۰۰۰ ۱۱/۴۷ ۳/۸ ۵۵۰۰ ۴۳/۵۸ ۶۳۰۷۳/۳۹
سایز
۱۰
نوع محصول متراژ دیوارها / مترمربع: متراژ دیوار جانبی / مترمربع: متراژ دیوار داخلی / مترمربع: بهای کل / ریال: وزن ۱ مترمربع / کیلوگرم: وزن کل / تن:
بلوک سفال خانه بلوک ۲۲۰/۰۰ ۷/۳ ۱۴/۷ ۸۸۰۰۰۰ ۷۴/۰۰ ۱۰/۸۵
متراژ بنا/مترمربع تعداد مترمربع وزن قطعه بهای واحد ریال وزن مترمربع بها مترمربع
۱۰۰۰ ۲۵/۰۰ ۲/۹۶ ۲۴۰۰ ۷۴/۰۰ ۶۰۰۰۰/۰۰
سایز
۹

 

نوع محصول متراژ دیوارها / مترمربع: متراژ دیوار جانبی / مترمربع: متراژ دیوار داخلی / مترمربع: بهای کل / ریال: وزن ۱ مترمربع / کیلوگرم: وزن کل / تن:
بلوک پوکه ای استاندارد خانه بلوک ۲۲۰/۰۰ ۷/۳ ۱۴/۷ ۱۴۴۶۴۸۳/۱۸ ۴۳/۵۸ ۶/۳۹
متراژ بنا/مترمربع تعداد مترمربع وزن قطعه بهای واحد ریال وزن مترمربع بها مترمربع
۱۰۰۰ ۱۱/۴۷ ۳/۸ ۸۶۰۰ ۴۳/۵۸ ۹۸۶۲۳/۸۵
سایز
۷
نوع محصول متراژ دیوارها / مترمربع: متراژ دیوار جانبی / مترمربع: متراژ دیوار داخلی / مترمربع: بهای کل / ریال: وزن ۱ مترمربع / کیلوگرم: وزن کل / تن:
بلوک پوکه ای خانه بلوک ۲۲۰/۰۰ ۷/۳ ۱۴/۷ ۹۲۵۰۷۶/۴۵۲۶ ۴۳/۵۸ ۶/۳۹
متراژ بنا/مترمربع تعداد مترمربع وزن قطعه بهای واحد ریال وزن مترمربع بها مترمربع
۱۰۰۰ ۱۱/۴۷ ۳/۸ ۵۵۰۰ ۴۳/۵۸ ۶۳۰۷۳/۳۹
سایز
۱۰
نوع محصول متراژ دیوارها / مترمربع: متراژ دیوار جانبی / مترمربع: متراژ دیوار داخلی / مترمربع: بهای کل / ریال: وزن ۱ مترمربع / کیلوگرم: وزن کل / تن:
بلوک سفال خانه بلوک ۲۲۰/۰۰ ۷/۳ ۱۴/۷ ۸۸۰۰۰۰ ۷۴/۰۰ ۱۰/۸۵
متراژ بنا/مترمربع تعداد مترمربع وزن قطعه بهای واحد ریال وزن مترمربع بها مترمربع
۱۰۰۰ ۲۵/۰۰ ۲/۹۶ ۲۴۰۰ ۷۴/۰۰ ۶۰۰۰۰/۰۰
سایز
۹

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *